OM FELLOWSHIP

Regler för stipendier från Helledaystiftelsen

 • Stipendier utgår till forskare för att kunna göra fri forskning inom det ämnesområde som forskaren sökt och som faller inom stiftelsens ändamål.
 • Forskaren behöver vara anknuten till en akademisk forskningsinstitution för att vara behörig att söka.
 • Forskningsstipendier utgår som huvudregel till disputerade forskare i början av deras karriär, dvs max 7 år från disputation, och är tänkt att stärka deras möjligheter att kunna bli självständiga forskningsgruppledare.
 • Stipendietiden är maximalt 2 år.
 • Ett heltidsstipendium kan inte kombineras med annat stipendium eller anställning. Om en stipendiat erhåller annat stipendium eller anställning är stipendiaten skyldig att omgående meddela stiftelsen.
 • Efter avslutat stipendium förväntas den sökande inkomma med rapport om hur stipendiet använts.
 • Upptäckter och immateriella rättigheter som kan uppkomma i forskningen ägs av forskaren enligt de villkor som finns vid det lärosäte forskaren är aktiv.
 • Det akademiska institutet som tar emot forskaren är fullt ut ansvarig för att den forskning som bedrivs sker enligt de etiska och andra föreskrifter som finns vid institutet.
 • Stipendiebeloppet vid heltidsstudier understiger ej 250 000 kr/år. Stipendiebeloppet kan komma att justeras beroende på sökandes kompetens och tidigare erfarenheter.

Ansök

Stiftelsen delar ut stipendier till lovande forskare för att stödja deras fortsatta forskarkarriär. I första hand stöds forskare, som befinner sig i ett tidigt stadium av sin karriär och som bedriver sin forskning i Sverige, men stöd av forskning baserad utomlands utesluts inte. Stiftelsen tar emot ansökningar två gånger per år under perioden 1-15 april och 1-15 oktober. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • CV inklusive kontaktuppgifter till två referenser
 • projektbeskrivning (max 5 sidor) som beskriver bakgrund, frågeställning, metoder, värd-laboratorium
 • föreslagen projektperiod datum (max 2 år)
 • inbjudan från värd-laboratorium

Ansökan skickas i en samlad pdf-fil som bilaga till epost till kristina@helleday.org

Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som inkommer utöver ansökningsperioderna beaktas ej.

Genom att skicka in en ansökan till stiftelsen godkänner sökande att personuppgifter behandlas av stiftelsen i den omfattning som rimligen erfordras för Stiftelsens interna behandling och uppföljning av ansökan och eventuellt godkända stipendier. Frågor kan ställas till vårt dataskyddsombud Jan Zetterberg som kan nås via e-mail på jan.Zetterberg@oxcia.se.

Beslut meddelas sökanden via epost.

Stiftelsens beslut kan ej överklagas.